Sulitjelma historielag

Nettbibliotek

 

Tilbake
Utskriftversjon

HOVEDSIDEN NETTBIBLIOTEK "LØNSTARIF"

 

Lønstarif

For Sulitjelma A|B. Grubers arbeidere.

(1907)

Pris
0,15 øre.

Trykt i "Saltværingens" Trykkeri, Fauske 1908

(Digitalisert av Kjell L. Olsen)


- 1 -

       Saa længe denne overenskomst gjælder skal ved Sulitjelma A | B s Gruber anvendes den i overensstemmelse med den førte forhandlinsprotokol, hvortil forøvrigt henvises, oprettede lønstarif og almindelige bestemmelser.

- 2 -

       Denne aftale gjælder fra og med den dag, den af begge parter antages og underskrives for et tidsrum af 3 - tre - aar med 3 maaneders gjensidig opsigelsesfrist før aftalte tids udgang. Sker ikke opsigelse fra nogen af siderne til den saaledes foreskrevne tid, fortsætter overenskomsten at gjælde videre med 3 maaneders gjensidig opsigelse aar efter aar med lige rettigheder og forpligtelser.

- 3 -

       Med hensyn til forstaaelsen af udtrykket arbeidsdag forholdes i overensstemmelse med fabriktilsynsbestemmelser og de i henhold til denne givne dispensationer.
       Den 1ste mai er fridag for alle dem som ønsker.

- 4 -

       Arbeidstidens lengde: Arbeidstiden ved smeltehytten i Fagerlid fastsættes til 8 timer pr. skikt.
       Arbeidstiden for arbeidet i gruben og i dagen forbliver som hidtil 10 timer og i scheidehuset samt vaskerierne som. hidtil 11 timer. Det forudsættes dog at man til den 1ste januar 1909 ogsaa vil indføre 8 timers arbeidsdag for vaskeribelægget. For arbeidere under 18 aar henvises til fabriktilsynslovens bestemmelser.

- 5 -

       Arbeide udove den ordinære arbeidstid betragtes som overtidsarbeide, hvorfor særskilt betalning udgaar med 25 pCt. af timelønne for de to første timer og 50 pCt. for den øvrige tid. Ved reparations og andet arbeide, som nødvendiggjør arbeide paa søn eller helligdag, betales et tillæg af 100 pCt.
       Som overtidsarbeide om lørdag eller dag før helligdag regnes tiden fra kl. 6 aften til kl. 10 aften.
       Som helligdagsarbeide regnes tiden fra kl. 10 -lørda aften eller aften før helligdag og indtil kl. 10 den sidste helligdags aften, hvor flere helligdage følger paa hinanden.

- 6 -

       Under iagttagelse af aftalens bestemmelser forøvrigt har arbeidsgiveren at lede og fordele arbeidet samt at frit antage eller afskedige arbeiderne og at benytte arbeidere uanseet om disse er organiserede eller ikke.

- 7 -

       Meningsforskjel mellem parterne angaaende fortolkning af de i denne aftale antagne bestemmelser maa ikke give anledning til nogensomhelst forstyrrelse i arbeidets gang, men skal parterne søge at bilægge indtrufne tvister paa en fredelig maade.
       Skulde ved en saadan forhandling ikke enighed opnaaes, henvises sagen til afgjørelse af en voldgifts komithé, der samensættes saaledes, at S. a | B s. Grb. vælger 2 medlemmer og arbeiderne ligeledes 2 medl.
       Hvis i denne komithé ikke enighed opnaaes, anmodes departementet om at opnævne en opmand at tiltræde voldgiftskomithéen og deltage i dens forhanlinger og afgjørelser. Denne opmand fungerer i saa tilfælde som komithéens formand.

- 8 -

       Foreningsretten skal paa begge sider respekteres.

- 9 -

       For at bedømme i hvilken lønningsklasse nyankomne haantverkere eller spesialarbeidere bliver at føre, nedsættes en komithé, bestaaende af l arbeider og l af værkets bestyrelse opnævnt person, der har at bedømme det af arbeideren givne prøvestykke.
       Arbeidere i de lavere klasser skal efter ansøgning gives anledning til at udføre et prøvearbeide for at opnaa forfremmelse til en høiere lønningsklasse.
       Ved bedømmelsen fremgaaes paa samme maade som foran nævnt. Skulde de 2 medlemmer af bedømmelseskomithéen ikke blive enige, forelægges sagen for verkstedernes ingeniør eller verk- eller bygmester. Det forudsættes naturligvis, at den af arbeiderne valgte person tilhører høyeste dygtigheds og lønningsklasse og skal bedømmelseskomithéen tage hensyn til om arbeidet er udført i en for dette arbeide rimelig tid.

- 10 -

       Da de betydelige rettigheder, som ved fastsættelsen af en mindsteløn i akkord tilstaaes arbeiderne, med rimelighed synes at paalægge dem den pligt at udvise flid og omhu samt at ordentlig overholde den fastsatte arbeidstid, forbeholder verket sig paa en eller anden effektiv maade, uden benyttelse af nummerskilter eller lignende, at kontrollere arbeidstidens overholdelse. Forsømmelse behandles efter reglementets bestemmelser.
       Skulde derved fremkomme tilfælder, hvor arbeidsorganisationen finder nogen opsigelse mindre berettiget, forelægges sagen verkets direktør for; hvis det ved nærmere undersøgelse skulde vise sig at være gaaet for strengt frem, at kunne rette dette.

- 11 -

       De i etterfølgende tarif overenskomne lønningssatser er over det hele at forstaa som mindsteløn.

Ved forhandlingerne overenskomne Lønnigssatser.

Minerere         32,5 øre pr. time
Fordrere og lempere:    
  a Vante   30,0
-,,-
  b. Uvante   27,5
-,,-
Stemplere smeder, reparatører og graabergsmurere   40,0
-,,-
Maskinkjørere:    
  a. for maskiner, der kræver spcialkundskab   40,0
-,,-
  b. for letpassede maskiner   37,5
-,,-
Diversarbeide i dagen ved gruben   30,0
-,,-
Linbanefordrere ved gruben   35,0
-,,-
  For Jakobsbakken, Sagmo, Ny-Sulitelma og
Hankebakken udbetales et høifjidstillæg af
  2,50
-,,-
Linbanefordrere i Sandnæ, Fagerlid og Charlotta   35,0
-,,-
Grovscheidere   36,5
-,,-
Tørknusere   35,0
-,,-
Plukkere paa nedre plukborde   20,0
-,,-
      do.       "    øvre       do.   22,0
-,,-
Vaskeriarbeidere   33,5
-,,-
Div. udarbeidere ved Sandnæs:    
  a. Voksne   30,0
-,,-
  b. Gutter   25,0
-,,-
Snedkere:    
  1ste klasse   45,0
-,,-
  2den klasse   40,0
-,,-
  Læregutter   20,0
-,,-
Tømmermænd:    
  1ste klasse     45,0
-,,-
  2den klasse     40,0
-,,-
  3die klasse     35,0
-,,-
Malere:      
  l ste klasse     45,0
-,,-
  2den   -     40,0
-,,-
  Læregutter     20,0
-,,-
Stenarbeideie:      
  l ste klasse     40,0
-,,-
  2den   -     35,0
-,,-
Murere:      
  Murere     40,0
-,,-
  Murerhaandlangere     35,0
-,,-
Lastere og lossere:      
  a. I kistransporten og skibslastere i Fineid     37,5
-,,-
  b. For skibslosning paa Finneid,
losning fra pram i Skjønstaa,
losning fra pram i Sandnæs og Fagerlid.
    36,50
-,,-
  c. Lastning i pram paa Fineid,
lastning i pram paa Hellarmo og
lesning i Furulund samt
lastning i pram paa Furuhaugen
     
    1. Paa akkord     32,5
-,,-
    2. Paa dagløn     30,0
-,,-
Dag og sjauarbeide:      
  a. Voksne      
    1. Paa akkord     32,5
-,,-
    2. Paa daglen     30,0
-,,-
  b. Gutter under 18 aar     25,0
-,,-
Pramstyrere   kr. 85,00
pr. maaned
Linbanereparatører     40,0
øre pr. time
Hovedreparatører i vaskeriet     45,0
-,,-
Hovedreparatørernes 2den & 3diemænd     40,0
-,,-
Rørlæggere     40,0
-,,-
Kjørere:      
  a. Dygtige     35,0
-,,-
  b. Mindre dygtige     30,0
-,,-
Skogarbeidere     32,0
Arbeidere ved lempning af vaskmalm i Fagerlid
med fremføring til bremsebanen
    36,5
-,,-
Hyttearbeidere:      
  a. 1ste mænd v]vater-jacket,
1ste mænd ved redning,
1ste mænd v]bessemering,
Indtrillere til water-jacket og
Knudsenovn,
Paassettere v]water-jacket
Smeltere- v]Knudsenovn &
flammeovn samt generator-passere
  kr 3,00
pr. 8 t. sk.
  b. 2den mænd v]water-jacket,
2den mænd v]redning,
2den. mænd v]bessemering
2den mænd ved slagheisen,
2den mænd v]generator og flammeovn
  kr 3,40
pr. 8 t. sk.
Elektrikre:      
  a. Montører     42,5
øre pr. time
  b. Vante hjælpemontører     37,6
-,,-
  c. Uvante do     32,5
-,,-
  d. Læregutter     20,0
-,,-
Fyrbødere ved jernbanen:      
  1ste klasse er samtidig reserve lok.fører
  kr. 90,00 pr. maaned ÷ malmøre
  2den klasse       "                
   75,00 pr.     do.     "      do.    
Liniearbeidere ved jernbanen:      
  a. Vante     35,0
øre pr. time
  b. Uvante     30,0
-,,-
Togbetjeningen:      
  1ste konduktør        
    kr. 95,00 pr. maaned ÷ malmøre
  2den konduktør
    "     90,00 pr.     do.      "     do.     
Udkjørere fra vaskeriet:        
  a. Ved en arbeidstid af 10 timer     kr 4,50
pr skikt
  b. Ved en arbeidstid af 8 timer     "   4,00
pr. do

       Billetprisen paa strækningen Fineid - Furulun og Fagerli fastsættes til 1 en krone, for tur og retur kr. 1,50 en krone og femfi øre.
       Pasagergods for arbeidere og arbeidssøgende behandles overensstemmende med hvad udtalt i protokol af 25de mai 1907 angaaende billetpris m. m. Fragtsatserne bestemmes til 60 - seksti - øre pr. 100 kg. for sommertransporten og kr. 1,70 - en krone sytti øre - pr. 100 kg. for vintertransporten. Mindste fragtbeløb 30 - tredive - øre saavel sommer som vinter
       Vedtaget i Sulitjelma den 21de juni 1907

 


Kontakt historielaget; historielaget@sulitjelma.com
© Sulitjelma historielag