Sulitjelma historielag

Nettbibliotek

 

Tilbake
Utskriftversjon

HOVEDSIDEN NETTBIBLIOTEK "SULITJELMA TELEFONANLEGG"

 

Sulitjelma telefonanlegg.

       Det første telefonanlegg tilhørende Sulitelma AB. blev bygget i aaret 1891 under ledelse av H. Hedenström, en gammel sjømand fra Bodø. Centralapparatet, et propfelt for 5 enkeltlinjer, blev opsat paa kontorchef Lindbergs kontor, det nuværende hotels østre fløy, 1ste etage.
       Den første linje i forbindelse med centralen var linjen til Tornerhjelms grube, tilknyttet vaaren 1891. Høsten samme aar fuldførtes ogsaa bygningen av linjene Furulund – Finneid med mellomliggende stationer Hellarmo og Skjønstaa, samt linjen til Ny Sulitjelma gruber. Der stod da i dette aar 8 telefonapparater i forbindelse med centralen. Stolperækkernes samlede længde var ca. 45 kilometer og samlet traadleængde regnet som enkeltlinje ca 48 km. Linjerne blev bygget paa smaa bjerkestammer, hvorav der fremdeles gjenstaar en 8 á 10 stolper dog er disse antagelig opsat nogle aar senere.
       I aaret 1896 blev der anskaffet et nytt centralbord for 20 enkeltlinjer som blev oppsat paa loftet i den gamle butikbygning, nuværende posthus. Denne bygning har i aarenes løb undergaaet mange forandringer og blev, da centralen flytted derhen, samtidig benyttet som hotel. Der blev ansat en telefondame med nat- og dagtjeneste for en løn av kr 25 pr. maaned. I dette aar fik man forbindelse med alle grubefelter, samt Sandnes, Fagerli og rigstelefonen Fauske.
       Aaret 1900 flyttet saa ing. Carlson ind i hotelbygningen, og der blev i en fart bygget et lite hus for centralen ved siden av nuværende butikbygning. Aar 1901 blev der atter anskaffet et nyt centralbord for 50 dobbeltlinjer og samtidig ansattes saa to telefondamer. Stolperækkernes samlede længde var i dette aar ca. 60 kilometer, samlet traadlængde regnet som enkeltlinje ca 80 km. og 40 apparater stod nu i forbindelse med centralen.
       Aaret 1906 til 1909 blev alle linjer ombygget til dobbeltlinjer og der blev opsat centralborde paa 5 dobbeltlinjer for Finneid og Fagerlid, Sandnes fik det gamle centralbord paa 20 linjer som imidlertid var repareret og forandret for dobbeltlinjer. Aaret 1910 blev rigstelefonen og telegraf indlagt i administrationsbygningen og høsten 1913 fik man herigjennem telefonforbindelse med sydnorge og Sverige. Rigstelefonlinjer er lagt paa S. A. G. telefonstolper hvorfor erholdes en aarlig avgift av kr. 120,30.
       Vaaren 1913 paabegyntes ombygning av telefonlinjerne Furulund – Skjønstaa paa grund av nybygning og ombygning av jernbanelinjen paa denne strækning og høsten 1915 blev den gamle formandsbolig flytte op ved siden av drivhuset og indredet som telefoncentral, derefter paabegyndtes montagen av nyt centralbord for 160 dobbeltlinjer samt nedlægging av armerte jordkabler Furulund – Charlotta – Granhei. Det samlede antal abonenter i 1915 var 140, stolperækkernes samlede længde 104,1 kilometer, samlet traadlængde regnet som enkeltlinje 297,8 km, sjø og jordkabel 750 meter med samled længde kobbertraad regnet som enkeltlinje 10,2 km.
       Foruden det til centralen knyttede yelefonnet er dessuten et andet, der staar i forbindelse med linbanestationerne; disse kan dog ikke sammenknyttes indbyrdes men er knyttet til hver sin arm av de linbaner der gaar du fra Sandnes skeidehus. der er saaledes 10 uavhængige telefonlinjer med til sammen 25 telefonapparater.
       Anlægs- og driftsudgifterne i de forløpne aar beløper sig til ca. 120 800,00 kr. Der er saaledes intet billigt anlæg men der har været mange vanskeligheder at komme forbi, særlig har svovelrøken og de voldsomme vinterstorme fordyret anlægs – og driftsudgifterne. Almindelig telefontraad no. 9 maa udskiftes hvert 4de til 5te aar og 2,5 med mer broncetraad holder ikke for vinterstormene og snesludet. Man har derfor nu gaaet over til jordkabler og 3 til 4 med mer broncetraad i det området ved Langvand hvor svovelrøken rækker telefonlinjerne.

    18/3 1916     P. Deinboll

 Kontakt historielaget; historielaget@sulitjelma.com
© Sulitjelma historielag