Forsiden
Kontakt foreningen;
Sulis.hytteforening@outlook.com

Protokoller (PDF);

Medlemsmøter;
        24.3.2016
        2.4.2015
        17.4.2014
        28.3.2013
         5.4.2012
        21.4.2011
         1.4.2010
         5.4.2009
       20.3.2008


Årsmøtereferater;
        2015
        2014
        2013
        2012
        2011
        2010
        2009
        2008


Årsmeldinger;
        2014
        2013
        2012
        2011
        2010
        2009
        2008
        2007

Årsregnskap;
        2014
        2013


Diverse;
Vedtekter

Andre dokumenter;

Forslag til regulering
Prosedyre ved inkasso

Kontakt foreningen;

Epost

 

Sulitjelma hytteforening

 
Vårstemning
Foto; Kjell L. Olsen
Det våres i fjellbjørkeskogen.
 
 

Nyheter


24.11.2019

Informasjon fra styret

Denne siden oppdateres ikke. Det henvises til Hytteforeningens egen Facebook-side.


21.5.2014

Informasjon fra styret

Klikk på linken og les informasjonsskrivet fra styret.


25.3.2014

Årsmøte 2014

Sulitjelma hytteforening ønsker alle medlemmer velkommen til årsmøte på Skihytta, skjærtorsdag 17/4 kl 17.00. Møtet vil behandle vanlige årsmøtesaker. Det vil bli enkel bevertning.
Umiddelbart etter årsmøtet avholdes medlemsmøte.

 


3.3.2013

Årsmøte 2013

Sulitjelma hytteforening ønsker alle medlemmer velkommen til årsmøte på Skihytta, skjærtorsdag 28/3 kl 17.00. Møtet vil behandle vanlige årsmøtesaker. Det vil bli enkel bevertning.
Umiddelbart etter årsmøtet avholdes medlemsmøte.


2.12.2012

Informasjon om de nye vinterparkeringsplassene i Sulitjelmafjellet

I sommer og høst har Fauske kommune stått for utvidelse av vinterparkeringsplassene ved Kjelvannskrysset og ved Skihytta. Dette er gjort samtidig som Statens vegvesen har oppgradert fylkesveien mellom Kjelvannskrysset og Jakobsbakken. Arbeidet med parkeringsplassene er nå fullført.
Sulitjelma Hytteforening har sammen med Sulitjelma Nærmiljøutvalg blitt tatt med på råd både under planlegging og utførelsen av plassene. I forbindelse med utfyllingen ved Skihytta ble de gamle lysstolpene ved parkeringsplassen fjernet. Ved Kjelvannskrysset ble det gamle lyspunktet stående. Dette skulle lyse opp hele den store nye plassen. Styret i Sulitjelma Hytteforening mener det er et stort behov for lys på parkeringsplassene vinterstid og Fauske kommune ble forespurt om de hadde avsatt midler til belysning av plassene. Svaret var at det hadde de ikke. Vi innhentet da pris hos Fauske Lysverk på nye lyspunkt. Vi fikk et tilbud om to lyspunkt ved Skihytta og to stolper med tre lyspunkt ved Kjelvannskrysset. I tilbudet inngikk det også energibesparende LED-lamper. Styret har vedtatt å bevilge 170.000 kr for å få dette gjennomført. Videre er forutsetningen at Fauske kommune skal dekke driftskostnadene.
Sulitjelma Hytteforening setter stor pris på de nye parkeringplassene og ser frem til en vinter uten parkeringskaos. Hytteforeningen vil takke Fauske kommune så langt for et vel gjennomført prosjekt og ser frem til fase to i 2013 - utvidelsen av parkeringplassene på Jakobsbakken og ved starten på skuterløypa i Daja.
Til slutt vil vi henstille til alle om å følge skiltene som viser hvordan man skal parkere.

Tore Okkenhaug
leder


12.4.2012

Informasjon fra styret

Medlemmer
Foreningen har i dag vel 300 medlemmer, og foreningens økonomi er god.

Dokumentavgift ved innløsning av festetomt etter tomtefesteinnstruksen
I forbindelse med medlemsmøtet etter årsmøtet den 21. april i 2011 ble spørsmålet omkring dokumentavgift ved kjøp av festetomter tatt opp.
Hytteeiere som skal innløse festetomten bør være klar over at festeretten skal være tinglyst for at kun tomtens salgsverdi/innløsningssummen skal kunne benyttes som avgiftsgrunnlag.
Dersom festeretten ikke er tinglyst, skal også verdien av eventuelle bygninger på tomten inngå i avgiftsgrunnlaget.

Behov for brønnboring etter vatn på hytta
Se link til blant annet disse selskapene:

Råd og tips for å unngå brann (vises også til tidligere info):

Vinterparkering i fjellet
På hytteforeningens medlemsmøte den 5.april 2012 ble de vanskelige parkeringsforholdene diskutert.
Sulitjelma hytteforening vil oppfordre alle som parkerer i fjellet om å ta hensyn til at det enda en tid vil kunne være trangt om plassene, og at hver og en tenker seg godt om før bil og eventuelt også tilhenger parkeres.
Hensikten må være at eksisterende anvisninger (skiltet) følges, slik at flest mulig får plass.
Når de forhåpentligvis nye parkeringsplassene er etablerte vil parkeringsanvisningene på ny bli skiltet.

Bredbåndsdekning
Stadig flere kontakter styret angående den dårlige bredbåndsdekningen i fjellet.
Styret vil prioritere arbeidet med å forsøke å få aktører engasjert til å bedre bredbåndtilbudet i Sulisfjellet.

Scooterkjøring
Styret har fått flere henvendelser fra hytteeiere som i vinter har sett seg grundig lei av unødvendig og direkte ulovlig kjøring.
Siden mange medlemmer har egen scooter synes vi det er viktig å gi signal om at foreningen fordømmer alt av ulovlig kjøring, og at vi ber de som bedriver denne typen kjøring om å besinne seg.
Desverre er det slik at motstandere av scooterkjøring gjerne setter alle i samme bås. Det vil derfor være synd hvis de få som bedriver ulovlig, og irriterende kjøring skal medvirke til at dagens bestemmelser blir endret på.

Se Fauske kommunes sider om motorferdsel i utmark

Styre


13.1.2012

Parkeringsplasser i Sulisfjellet

Hytteforeningens anstrengelser med å få i gang utbedring av parkeringsplassene i Sulisfjellet ser ut til å gå mot en løsning. Styret har ved flere anledninger vært i kontakt med Fauske kommune og andre og gitt innspill til planleggingsprosessen. I forbindelse med at fylket i år skal utbedre fylkesveien Fagerli-Jakobsbakken, har Fauske kommune satt av 2 mill kroner i delfinansiering i forbindelse med utbedring av parkeringsplasser i følgende prioriterte rekkefølge:

 • Såkikrysset-skihytta
 • Kjelvatnkrysset
 • Jakobsbakken (på høyden ovenfor caravanplassen)
 • Starten på scuterløypa i Daja.

Egne plasser for biler med hengere vil bli avsatt og merket.
Det blir spennende å følge utviklingen i forbindelse med den kommende anbudskonkurransen, og styret vil følge utviklingen i denne saken nøye.

Strømforsyning til områdene øst og sør-øst for Kjelvatnet

Styret har foretatt sonderinger mot Statskog og Fauske Lysverk med tanke på å berede grunnen for en eventell utbygging av strømnettet også til disse områdene. Styret vil med det første forsøke å finne ut av hvem av hytteeierne i dette området som kan tenke seg strøm til hytta. Vi satser på, ved hjelp av oppdaterte lister, å ta kontakt for å finne ut hvem som er interessert. Deretter, hvis interessen er høvelig stor, kontakter vi Fauske Lysverk med tanke på å få i gang en konkret planlegging av en slik utbygging. I denne anledning ber vi hytteeiere som befinner seg i det aktuelle området om å kontakte styret ved sekretær hvis de er interessert i strøm.

  E-post; a-k-mat@online.no
  Telefon; 905 81 935

Øvrige styremedlemmer kan også kontaktes.

Avtale om kjøp av byggematerialer og annet materiell

Styret arbeider for tiden med å fremforhandle avtale med en eller flere leverandører av materiell og utstyr som benyttes av hyttefolket. Vi håper å kunne inngåe en avtale innen våren.

Foreningens fremtid

Styret ønsker å bli kontaktet av medlemmer som gjerne tar opp saker man mener foreningen skal arbeide med. Samtidig ber vi om forslag til hva foreningens kapital kan benyttes til.
Tilbakemelding kan gis direkte til styrets medlemmer eller pr e-post som nevnt over.

Styret


9.11.2011

Informasjon fra styret

Styret i hytteforeningen oppfordrer tidligere medlemmer og hytteeiere som per i dag ikke er medlemmer om å støtte foreningens arbeide ved å melde seg inn. Som medlem kan den enkelte bidra til at flere saker av felles interesse kan bli satt på dagsorden, og i beste fall finne løsning på som gavner oss hytte-eiere i Sulisområdet. For innmelding, se info på hjemmesiden. Innmelding ved å betale kontingenten til kontonr. 8951.22.38735 - mottaker Sulitjelma Hytteforening ved Kari Paulsen, Kvitblik 8218 Fauske.

Avilonbrua er nå repparert av Statskog og kan benyttes til fri ferdsel. Videre er Giken bru oppgradert med nytt rekkverk, og tilstøtende nye 2 meters høye gjerder. Dette vil bedre sikerheten ved ferdsel spesielt om vinteren.

Foreningen vil gjerne orientere om fyringsråd i hytter, og viser til følgende linker for råd om god fyringsskikk:

Østbø vil også kommende vinter gjennomføre en oppryddingskampanje for hyyteeierne i Sulitjelma. De ser for seg at de i kommende påske vil stille med mann og bil med container for mottak av jernskrot. Hytteforeningen vil allerede nå spre budskapet slik at hyttefolket allerede når scootersesongen starter kan planlegge å lete fram jernskrot som kan fraktes til Østbø sin container den dagen innsamlingen blir annonsert.

Styret


11.5.2011

Avilonbrua stengt

Hytteforeningen har vært i kontakt med Statskog i anledning brua over Avilonstraumen og fått følgende tilbakemelding;

Brudekket på Avilonbrua er i en meget dårlig forfatning. Fauske kommune stengte brua i fjor høst etter en tilstandsrapport fra Safe Control AS. Fauske kommune skiltet også at det ikke var tillat for motorisert ferdsel, men dette skiltet har blitt skrudd ned i løpet av våren 2011.
Statskog har foretatt befaring for å se på hvilket arbeide som må gjøres. Pristilbud på reparasjon av brudekket vil være klart i løpet av mai 2011. Brua vil bli reparert i løpet av sensommer 2011. Statskog vil inntil videre stenge brua med kjetting og lås slik at det ikke oppstår ulykker. I tillegg settes forbudsskilt opp igjen. Statskog henviser parkering til tilhørende parkeringsplass langs riksveien.


23.3.2011

Mulighet for å bli kvitt metallavfall i påska

Firmaet Østbø AS vil stille med container og egen mann ved skihytta onsdag 20 april (se vedlegg) mellom kl. 10.00 og 14.00. Her kan hyttefolket kvitte seg med jern - og metallavfall som måtte befinne seg rundt om på hyttene. Ved å kjøre dette opplegget på denne tiden av året sparer man seg båtfrakt og diverse omlastinger av avfallet samt at man slipper problematikk rundt åpningstider til avfallsmottak. Vi håper hytteforeningens medlemmer benytter sjansen til å kvitte seg med - i denne omgang - denne typen avfall.

Ståle Indregård
Leder

Østbø har laget informasjon om kampanjen og om hvilket avfall som kan mottas;


23.3.2011

Årsmøtet i Hytteforeningen avholdes 21. april kl. 17.00 på skihytta.

Etter selve årsmøtet er ordet fritt - dvs. at medlemmene kan komme med ønsker og innspill til hva foreningen/det nye styret skal jobbe videre med.

Hytteforeningen fikk 26.03.2011 svar på to brev sendt i mars 2010 til Statskog. Spørsmålene som ble reist i disse brevene var rundt innløsning og hva Statskog ville foreta seg i forhold til dem som har fått beregnet for høy innløsningsprispris - basert på en feilaktig festaeavgiftsregulering (fastslått av Høyesterett). Svaret er i korthet at dette er krav fremsatt av festeren (ekspropriasjon) og at det ikke kan sammenlignes med festeavgiftsreguleringer (fremsatt av bortfester). Derfor vil man ikke gjøre noe med disse sakene. Hvis noen ønsker mer informasjon kan undertegnede kontaktes.

Hytteforeningen har videre jobbet med parkeringsforholdene vinterstid. For 2-3 år siden fikk vi på plass de nødvendige tillatelser for å utvide parkeringsplassene ved Kjelvatnet og ved Skihytta. Flere har vært involvert i dette arbeidet og ulike modeller er diskutert. Vi får ikke løst dette problemet for denne vinteren. Men det er satt i verk et midlertidig tiltak for - om mulig - å avbøte situasjonen i år. Dette gjelder kun ved Skihytta og er en anmodning til alle brukere av parkeringsplassen. Vi har tidligere bedt om at hengere ikke parkeres permanent for vinteren. Nå i høysesongen gjentar vi dette. I tillegg ber vi hver enkelt vurdere om man kan unngå å ha henger stående på parkeringsplassene gjennom påska. Det vil bli skiltet egen hengerparkering for dem som må ha henger. Vi håper en slik apell til den "sunne fornuft" kan medføre at alle får parkeringsplass - både hytteeiere og andre brukere av fjellet. På den annen side har hytteforening tydelig uttrykt at det er greit med en slik løsning i et år og at vi gjerne sprer budskapet til medlemmene denne ene gangen. Fra 2012 forutsetter vi at en permanent løsning (utvidelse) er på plass.

Styret i Hytteforeningen har også hatt et hyggelig informasjonsmøte med Statskog der vi gikk gjennom blant annet arbeidet/tilretteleggingen som skal gjøres ved Kjelvatnet/Naustbukta. Fra vår synsvinkel ser dette ut til å bli gode løsninger når prosjektet er ferdigstilt.

Ståle Indregård
leder


4.10.2010

Informasjon fra styret

Styret i Hytteforeningen sendte på sensommeren et brev til SKS der vi påpekte mangelfull informasjon rundt nedtappingen av Kjelvatnet i sommer. Vi stilte også spørsmål rundt nødvendigheten av dette tiltaket midt i ferietiden samt hvordan utsiktene er fremover. Vedlagt ligger svarbrev fra SKS.

Styret har videre avgitt en høringsuttalelse til NVE i forbindelse med konsesjonssøknaden for utbygging av Berritelva kraftverk i Saltdal kommune. Også dette brev/uttalelse følger vedlagt.

Styret har i møte 30.09.2010 besluttet å skrinlegge TV-prosjektet. Årsaken er at vi har feil på strømforsyningskabelen. Å få på plass ny kabel blir en kostbar affære. Sett i sammenheng med at stadig flere benytter andre løsninger (parabol) ser ikke styret det som hensiktsmessig å opprettholde dette tilbudet.

Ståle Indregård
leder


10.9.2010

Styret informerer

Planarbeidet for utbedringer i Naustbukta (Kjelvatnet) er i ferd med å starte opp. Formålet med arbeidet er å bedre tilretteleggingen for allmennheten gjennom å utvide båtopplag og parkering, etablere nytt båtutsett og en universelt utformet flytebrygge. Ut fra de foreliggende planer kan det bli flere nausttomter. For nærmere informasjon kan Statskog kontaktes.

I 2009 kom det innspill fra noen medlemmer at styret burde skrive et brev til Fauske Lysverk med spørsmål om mulighetene for å få anlagt strøm på Callalvessiden av Kjelvatnet. Dette ble gjort og vi har nå fått svar på vår henvendelse. Tilbakemeldingen fra Fauske Lysverk er at dette vil bli en vesentlig dyrere utbygging enn utbyggingen på Såkisiden som kostet kr. 30.000 - 60.000 per utbygging. Det er videre flere forhold som må avklares før Fauske Lysverk eventuelt kan gå i gang med en utbygging. Slik saken nå står ser det ut som om dette ligger høyt opp og langt frem.

Til slutt nevner vi at vi har fått flere tilbakemeldinger angående nedtappingen av Kjelvatnet i sommer. Hytteforeningen kommer til å formulere et brev til SKS produksjon der vi blant annet foreslår et annet tidspunkt enn fellesferien for slike reguleringer. Videre vil vi foreslå at det informeres bedre om slike tiltak (SMS, mail, oppslag og så videre) samt at vi vil etterspørre hvilke planer som foreligger for kommende år.

For styret

Ståle Indregård


26.8.2010

TV-senderen

Hytteforeninga har tekniske problemer med TV-senderen i Anna. Det er strømforsyningen til NRK-senderen som ikke fungerer, noe som medfører at hyttefolket ikke får inn NRK. Vi jobber med saken og håper senderen etter hvert kommer i normal drift.

Arne Kristian Mathisen


22.4.2010

Renovasjon

På medlemsmøtet 1.4.2010 ble det en del diskusjon rundt renovasjon. Konklusjonen er fortsatt at "Gule sekker" er det beste alternativet for hyttefolket. Gule sekker er forsterkede, vevde sekker, som i år 2010 kan kjøpes for kr 75,- pr stk. I Fauske kommune kan man kjøpe sekkene på følgende steder:

 • Prix i Sulis
 • Besinstasjonene på Fauske (Fauske bilistsenter, Fauske servicesenter, Statoil)
 • Iris Miljøtorg på Vestmyra
 • Strømsneskiosken i Valnesfjord.

Sekkene fylles, knyttes godt igjen og settes frem ved veikant hvor renovasjonsbil kjører på tømmedag for restavfall (altså ikke sett fra deg sekken et sted når det er dager & uker til neste henting!). I sommer er det tømming av restavfall på følgende datoer; 21. mai, 17. juni, 15. juli, 12. august, 9. september og 7. oktober. (Se også tømmekalender for tømmedager i Sulis.)

Hytteforeningen har tidligere fått aksept for at disse sekkene kan settes utenfor Coop Marked i Sulis. OBS: Sekkene hentes når det er tømmedag for restavfall. Dette er en dag per måned, hver fjerde torsdag. Vi ber dere derfor være kritisk til hvor sekkene plasseres og når neste tømming er. Et alternativ for dem som bor i "Irisområdet" er å ta sekken med seg hjem og sette den ut til henting samme dag som det er henting av restavfall der du bor - slik slipper vi at sekkene står i opp til en måned langs veikanten. For dem som bor utenfor "Irisområdet" er det et alternativ å alliere seg med noen fastboende som kan ivareta sekkens siste etappe dersom tømmetidspunktet ikke sammenfaller med ditt hyttebesøk.

Ståle Indregård
leder


12.3.2010

TV-senderen

Gjennom vinteren har vi erfart at TV-senderen vår og arbeid med TV-senderen påvirkes av vær og vind. Dette gjør den utsatt for skader/ødeleggelse og vi ønsker ikke å ta disse kostnadene veldig mange ganger. Hytteforeningen har derfor bestemt at det skal settes opp ei lita bu som beskytter senderen og som kan benyttes ved mindre vedlikehold reparasjoner samt at senderen da vil stå i stabil temperatur. Vi snakker her om ei bu på noen få kvadratmeter. I den forbindelse ønskes det noen hjelpere til oppsett av denne bua. Vi håper noen av dere kan avsette ei helg til våren/sommeren til dette gode formålet. Dersom du kan og ønsker å bidra vennligst send en mail til a-k-mat@online.no

Ståle Indregård
leder


7.3.2010

Årsmøtet i hytteforeningen

Sulitjelma hytteforeningen avholder årsmøte på skihytta, skjærtorsdag 1.4.2010 kl. 17.00.


20.2.2010

Statskog nedregulerer festeavgifter

En stor dag for festere av fritidseiendommer over hele landet. Statskog har besluttet at alle festekontrakter skal reguleres etter endring i konsumprisindeks, se pressemelding fra Statskog. Videre vil alle som er avkrevd for mye penger få tilbakebetalt differansen mellom det de skulle ha betalt og det som er innkrevd. En regulering etter konsumprisindeksen betyr at festeavgiften øker fra kr 1000 til ca. kr 1250 for hver festekontrakt. Det eksakte beløpet avhenger av hvilket år reguleringen er gjort. Det mest positive med dette er likevel prisen for innløsning. Det er kanskje her de største skjevhetene har vært. Vi har sett priser fra kr 30.000 og opp mot kr 200.000.- for direkte sammenlignbare tomter. Mange har avslått tilbud om utkjøp basert på en altfor høy pris, mens andre har betalt denne, for høye prisen. Hytteforeningen vil forsøke å avklare med Statskog om de som har betalt en for høy pris får tilbakebetalt og om de som har takket nei til et altfor høyt tilbud får et nytt korrekt tilbud.

Ståle Indregård, leder

Les pressemelding fra Statskog


20.1.2010

TV2 sender nå fra Anna!

Sent onsdag kveld tikket gladmeldingen inn fra Hytteforeningens fjernsynsavdeling, om at TV2 nå sender med full styrke fra Anna.
For de som har holdt seg unna parabolen, kan altså Nrk1 og TV2 tas inn via vanlig antenne og uten en eneste spesialboks. Det gir svarthvitt-klubben en utsettelse for å levere inn klenodiet til gjenvinning.

W.S.


20.1.2010

Et viktig gjennombrudd i festeavgiftssaken i dag

Statskog sin anke til Høyesterett, etter at de tapte en reguleringssak i Verdal, er nektet fremmet. Det betyr at alle som har festekontrakter av kontraktstype III har fått medhold i at avgiften skal reguleres ift. endring i konsumprisindeksen. Videre vil jo dette ha betydning også for innløsning av tomtene for dem som sitter på en kontrakt med en ordlyd som i vedlegget (kontraktstype III). Men vi er fortsatt ikke i mål. Kontraktstype II er uavklart. Sentrale spørsmål i fortsettelsen er;

 • Hva med alle som feilaktig har betalt?
 • Hva med dem som har kontraktstype II?
 • Hva med dem som evt. har betalt for mye i innløsning?
 • Hva med dem som har avslått innløsning pga for høy pris?

Se for øvrig vedlegget.

Hytteforeningen vil jobbe for å få frem svar på disse spørsmålene.

Ståle Indregård, leder


3.11.2009

Siste nytt om TV på hytta

Annasenderen er nå i gang med å sende ut TV2 analogt, og i følge hytteforeningen vil forhåpentligvis NRK være på plass rundt neste helg. Så da kan alle uten parabol legge kortstokken og kriminalromanen bort, og nyte gullrekka analogt på gammel-tv’n. Hytteforeningen etterspør også om noen har en fiks idé om hvordan man på rimeligste vis kan få til ei bu for senderutstyret. Utstyret trenger skjerming for vær, vind og kuldegrader, helst stabil temperatur rundt + 5 grader. De som har en rask og god løsning i saken, kan kontakte Arne Kristian Mathisen, eller andre i hytteforeningens styre.


15.10.2009

Forbud mot vinterhogst i Sulitjelma

Statskog har besluttet å nedlegge forbud mot vinterhogst i Sulitjelma fra sommeren 2010. Etter dette blir det kun tillatt med barmarkshogst.

Les info fra Statskog


16.9.2009

Statskog tapte i Frostating lagmannsrett

I festeavgiftssaken har vi fått tilbakemelding om at festerne i Verdal – 63 stk. – vant på alle punkter i ankesaken for Frostating Lagmannsrett. Dette er nøyaktig samme utfall som i tingretten. Statskog har ved flere anledninger henvist til at det er pågående rettsprosesser når vi i ulike fora har tatt opp festeproblematikken. Hvorvidt dette er en endelig avklaring vet vi jo ikke i og med at det finnes en ankemulighet til Høyesterett. Se for øvrig artikkel i Trønderavisa.

Dommen foreligger ikke skriftlig ennå, men vi vil lese den med den største interesse. Saken kan få betydning for regulering i Sulis (også for dem som allerede har betalt nytt krav) og innløsning.

Videre skal styret i foreningen møte Statskog 24.09. På dette møtet vil vi ta opp en del ting; parkeringsplass Kj.vann og Skihytta, veivedlikehold, naust Kj. vannsområdet, garasjeplaner og festeavgiftssaken.

Når det gjelder parkeringsplass ved Kjelvatnet venter vi nå kun på svar fra kommunen på en søknad vi sendte i februar. Denne vil avgjøre om vi kjører prosjektet videre eller ikke. Slik det ser ut nå vil prosjektet bli lagt på is i og med at en av de andre aktørene på finansieringssiden har stilt som krav at arbeidet må fullføres i år. Det rekker vi neppe i og med det manglende svaret fra kommunen.

Ståle Indregård

leder


1.9.2009

Hytteforeningens leder orienterer:

TV-mottak på fjellet;
Hytteforeningen jobber med saken. Det har vært sent mange brev og tatt mange telefoner, og vi kan underskrive på at dette er et uoversiktelig landskap å orientere seg i. Vi har nå kommet til at vi skal forsøke å videreføre den gamle ordningen med TV2 og NRK. I løpet av september vil vi ha svar på om dette lar seg gjøre innenfor en fornuftig kostnadsramme. Vi kommer tilbake med mer informasjon om denne saken etter hvert.

Feste - og innløsningsproblematikk:
I begynnelsen av september skal det avholdes to ankesaker for lagmannsretten i Trøndelag. Begge disse sakene går på økning i festeavgiften, som indirekte også vil kunne få betydning for innløsningssummen. Statskog har konsekvent henvist til disse sakene når vi har tatt opp problematikken med dem. Status er derfor at vi får "vente og se" dvs. avvente resultatet fra disse rettsrundene og deretter eventuelt ta saken derfra.

Jobb ved Kjelvannet/Rundvatnet og parkeringsplass Kjelvatnet:
Jobben ved Rundvatnet, er nå ferdigstilt av SKS. Når det gjelder parkeringsplassen ved Kjelvatnet jobbes det fortsatt med saken. Her som ellers er det den finansielle biten som er problematisk. Statskog med flere skulle i kompaniskap utbedre parkeringsplassen ved Skihytta, mens vi skulle ta Kjelvatnet. Hytteforeningen er ikke stinn av penger og har derfor prøvd å etablere et spleiseprosjekt for å få dette i havn. Noe er på plass, mens andre mangler vi fortsatt svar fra.

Ståle Indregård


23.3.2009

Årsmøte 2009

Ny dato for årsmøtet blir palmesøndag 5.4.2009 kl 17.00 på skihytta.

Vi oppfprdrer alle til å informere sine hyttenaboer.

Vel møtt!


5.12.2008

Statskog utsetter reguleringer for 2008

Kjell Langlien, regionleder for Statskog SFs eiendom i Nordland, har tatt kontakt med Sulitjelma hytteforening for å gi tilbakemelding om saker vi drøftet på møtet 6. november. Langlien sier Statskog SF tar våre innsigelser og merknader på alvor og at man etter møtet har begynt å gå gjennom gammel dokumentasjon og papirer - både i enkeltsaker og det som skjedde fra hjemfall og utover. Man erkjenner at det er en spesiell historikk i Sulitjelma, og at en full gjennomgang vil ta tid. Det er derfor besluttet at de kontraktene som skulle reguleres i 2008, blir utsatt. Statskog SF vil sende ut brev over helga til de dette gjelder.

Det er ingen tvil om at de brev som Statskog sendte ut til festerne etter at Statskog overtok som grunneier i Sulis, har vakt hodebry. De såkalte "Gartlandbrevene" var følgeskriv til de nye kontraktene, og forklarte hvordan kontrakt og særavtaler skulle oppfattes. I brevet ble det slått utrykkelig fast at alle fremtidige reguleringer skulle skje etter endringer i konsumprisindeksen. Det har hersket en del usikkerhet om hvor mange hytteeiere som mottok disse brevene, og i hvilken tidsperiode. Blant våre medlemmer er brevet registrert mottatt frem til 1990.

Vi kan nok engang slå fast at det er nyttig "å snakke sammen", og hytteforeningen er godt fornøyd med den kommunikasjon vi nå har fått med Statsskog.


5.12.2008

Mye jobb, resultater ventes

Sulitjelma hytteforenings styre, ved sin leder, har tatt initiativ til å samle så mange hytteforeninger som mulig til felles front i festeavgiftssaken. Hittil har vi fått god respons, og det viser seg at hytteforeningene rundt om har mange dyktige folk i styre og stell. Det innebærer at mye grunnarbeid er blitt gjort de siste månedene, og "vår felles sak" vil bli tatt opp på Arbeiderpartiets Landsmøte. Også i forhold til Nordland AP er det gjort en god jobb. Så får vi vente og se, det ligger jo en valgkamp og lokker dersom løsningene sitter langt inne hos politikerne.

Sulitjelma hytteforening har i sitt arbeid for å få løst feste- og innløsningsproblemene konsentrert seg om å få til en dialog med "de som bestemmer". Det er sendt brev til Fornyings- og administrasjonsdepartementet v/Stasråd Heidi Grande Røys, Landbruks- og matdepartementet v/Statsråd Lars Peder Brekk, Statsministerens kontor v/Statsminister Jens Stoltenberg, Statskog v/Styreleder Kirsti Kolle Grøndahl og Sivilombudsmannen. Vi har da også oppnådd å få svar fra alle, bortsett fra statsministeren. Det mest konkrete og positive svaret kom fra Anne Marit Bjørnflaten som er leder i justiskomiteen: Takk for mail og brev. Jeg har ingen problemer med å dele deres frustrasjon når det gjelder Statsskogs framferd i enkelte festesaker. Jeg skal ta med meg innspillene deres i det videre arbeidet med å forbedre tomtefesteordningene.

Ståle Indregård og Oddbjørn Paulsen fikk til slutt invitasjon til å møte statssekretær Ola Heggem i Landbruksdepartementet, 24. november. De to møtte godt forberedt, og tok blant annet opp det Soria Moria-erklæringen sier om innløsning og regulering av festavgift etter konsumprisindeks. Statssekretæren besvarte oppsiktsvekkende nok at Soria Moria er ingen ting å bry seg om, fordi her var det andre krav å ta hensyn til, nemlig at "Riksrevisjonen krever at Statskog skal drives på forretningsmessig basis, og at Statskog skal være en spydspiss for grunneierrettighetene i Norge".
Altså fikk Ståle og Oddbjørn en leksjon i hva Senterpartiets politikk består i på vårt område. De to fikk likevel et inntrykk av at man i departementet var pinlig berørt over den faluringen som dommen fra Sør-Trøndelag ga Statskog. I dommen levnes ikke Statskog mye ære for sin måte å behandle festerne på, her går retten langt i å påstå at det er bedrevet "lureri".

Sulitjelma hytteforening jobber videre, og skal ha et styremøte til før jul. På nyåret kommer kontingenten i posten, og vi arbeider med å kombinere denne utsendelsen med et inforskriv.13.11.2008

Nyttig møte med Statskog

Torsdag 6. november ble det avholdt et uformelt møte mellom styret hytteforeningen og Statskog SF representert ved Kjell Langlien og Vivi Arnesen.
På sakslista sto selvfølgelig uenigheten om hvordan festeavgiften reguleres i forhold til de avtaler og kontrakter folk har inngått. Innløsning og prisfastsetting, samt bruk av "takst" ble diskutert, forskjellen på takst og skjønn. Også rettsakene som Statskog har vært gjennom ble berørt, samt deres syn på samerettsutvalget II, eller "Hålogalandsallmenningen". Det ble også luftet muligheter for økonomisk støtte til utbedring av parkeringsplasser på fjellet. Dessverre kan det ikke vises til konkrete resultater av møtet, ennå. Styret i hytteforeningen er enige om at det var et nyttig møte, og også Kjell Langlien syntes han hadde godt utbytte av å møte oss til uformelle samtaler over en kopp kaffe.


16.10.2008

Styrets arbeidsprogram

Styret i hytteforeningen har siden årsmøtet hatt 4 styremøter og fått fullt opp med saker som trenger en løsning. Av saker som det jobbes med, men som ikke er helt i mål, kan nevnes:

 • Avklaring om festeavgift og innløsningspriser for våre medlemmer. Det forberedes et møte med grunneier nå i høst. Foreningen har endelig fått kontakt med justisdepartementet, og arbeider videre med denne kontakten.
 • TV-signaler for fremtiden. Det jobbes mot NTV for avklaring om dekning for hytteområdene via det digitale bakkenettet. Også andre løsninger undersøkes.
 • Utvidelse av parkeringsplassene ved Skihytta og Kjelvannskrysset. Vi har som mål å begynne arbeidet allerede i høst.
 • Nærmere samarbeid med SKS for å bedre forholdene ved Kjelvatnet, det gjelder alt fra merking av undervannsskjær til bedre varsling ved store reguleringer av vannstanden i Kjelvatnet. Også tilgjengelighet for bevegelseshemmede blir tatt opp.

16.10.2008

Hytteforeninga trenger en aktivitetskomité

Det er et kjent fenomen at det er i motgangstider en forening jobber best og har størst aktivitet. Styret i Sulitjelma hytteforening ønsker allerede nå å starte opp et arbeid for å holde foreningen vital, både i mot- og medgangstider.
Vi ønsker oss en gjeng med frivillige, idérike hytteeiere som kan tenke seg å stelle i stand diverse aktiviteter. Styret har tenkt seg at en "brukthandelsdag" på Skihytta i løpet av vinteren kunne være av interesse, i tider da mange går over fra 12V til 220V. Også fellesturer i fjellet og for den saks skyld et skirenn skulle kanskje gå an å få til? Kan du tenke deg å være med i en aktivitetskomité tar du kontakt med styret gjennom epost hytteforeningen@sbnett.no, eller du kontakter en av styrets medlemmer.


19.9.2008

Full seier over Statskog.

Statskog stevnet 64 hytteeiere fra Inns hytteforening i Nord-Trøndelag for retten og tapte. Fredag kveld fikk hytteeierne vite at de har vunnet en knusende seier over Statsskog i tingretten. Saken gjelder økningen av festeavgiften fra ca 1000 kr til ca 3300 kr. Saken er helt lik det også hyttefolk i Sulitjelma sliter med overfor Statskog. Men, tro det eller ei, til tross for at Statskog tapte på alle punkt, ønsker de å fortsette rettsakene mot andre hyttefestere. De gir seg ikke, uansett om både tingrett og høyesterett har sagt at slaget er tapt. Sulitjelma hytteforening har nå tilskrevet både justis- og landbruksdepartementet, i håp om at eierne av statsforetaket kan stanse galskapen og herjingen med hyttefolket. Statsskog skal i løpet av neste uke i retten mot hytteiere i Ålen i Sør-Trøndlag, også hytteforeningen Lønsdal II står for tur nå i høst. For hytteeierne i Sulitjelma handler det også om innløsning av festetomtene, en sak Statskog har håndtert på en måte som savner sidestykke hva gjelder ubegripelige virkemidler.

Les om seieren her: http://www.verdalingen.no/aktuelt/article1155150.ece


19.9.2008

Send oss en epost!

Sulitjelma hytteforening har fått ny epostadresse: hytteforening@sbnett.no .
Vi ber om at våre medlemmer sender oss en epost, slik at vi kan få registrert medlemmenes epostadresser. Dette for å kunne nå dere med rask og rimelig informasjon om hva hytteforeningens styre jobber med. Send oss en epost, der dere gjerne kan oppdatere oss med navn og boligadresse.
Styret arbeider med å få sendt ut informasjon om hva vi jobber med til alle medlemmer, samtidig med kontingentutsendelse.


Statskog purrer.
I disse dager har flere hytteeiere mottatt restkrav fra Statsskog på forrige års festeavgift. Mange hytteeiere ga beskjed om at de ikke godtok den forhøyede festeavgiften, og betalte inn etter konsumprisindeks. Nå har de altså fått krav om å betale inn resten. Styret i hytteforeningen hadde møte torsdag den 8. mai og vil si følgende til både de som har fått krav og de som i år vil få krav om ulovlig høy festeavgift: Les mer


Juridisk konsulent.
Sulitjelma hytteforening har inngått en avtale med Norges Tomtefesterforbund som innebærer at advokat Arild Ruus Simensen vil stå som vår advokat og juridiske konsulent i tomtefestespørsmål, og bistå ved møter og prosessoppdrag.
En kollektiv innmelding av hytteforeningen ble for kostnadskrevende for vår økonomi. Vi vil derfor oppfordre alle til å inngå medlemskap i Norsk Tomtefesterforbund for egen regning. Medlemskap inkl. medlemsblad koster kr 300 per år.


Nytt styre i hytteforeningen.
Konstituering av nytt styre fant sted på styremøte den 13. april 2008:

  Navn Verv Periode
  Ståle Indregård
Peter-Heinz Bragvin
Wenche Spjelkavik
Finn Lydersen
Tore Okkenhaug
Odd A. Lund
Oddbjørn Paulsen
Leder
Nestleder
Sekretær
Kasserer
Styremedlem
1. varapreresentant
2. vararepresentant:

1 år
2 år
1 år
2 år
2 år
1 år
1 år


Søppelhåndtering.
Styret har drøftet spørsmålet om søppelhåndtering for hyttefolket. Vi anbefaler:
Du kjøper deg gule plastsekker merket "restavfall". Ved kjøp av slike sekker forhåndsbetaler du for at søpla blir tatt hånd om.

I Sulitjelma er gule sekker til salgs ved Sulitjelma Turistsenter i Daja og ved Sulitjelma Coop Marked. Sekkene kan settes ved alle veier der man vet at søppelbilen kjører, men bør plasseres slik at de ikke hindrer snøbrøyting vinterstid. Det anbefales at man plasserer gule sekker ved Sulitjelma Coop Markeds søppelkonteinere. Butikksjefen har sagt ja til dette.


Tegn en logo!
Sulitjelma hytteforening trenger en logo. Vi utfordrer medlemmene til å sende inn forslag til foreningslogo. Vinner av konkurransen vil bli tildelt heder og ære. Send inn forslag! Stikkord: enkelt og gjenkjennelig.


Når fikk hytta sin første festekontrakt?
I løpet av kort tid vil styret være i stand til å hjelpe hytteeiere som ikke vet når første festeavtale ble inngått. Dette gjelder for hytter oppført på Sulitjelma Grubers tidligere konsesjonsområde, (omfatter ikke områdene fra ca. Såkibrua og innover mot Balvatnet).
Innløsning av tomtefeste for hytte ble mulig fra 2006. Kravet er at festekontrakten må ha vart i 30 år, deretter kan innløsning skje hvert tiende år. Du må varsle grunneier skriftlig ett år i forveien, dersom du ønsker innløsning.

Eksempel: Første eier av hytta inngikk festekontrakt med Sulitjelma Gruber i 1959. I 1989 var det gått 30 år, og neste gang det er mulig å innløse tomta er i 2009. Da må varsel om ønsket innløsning skrives snarest!


 
 

Bli medlem!
Medlemskap i Sulitjelma hytteforening koster kr 200,- (kontingent 2008) til konto nr 8951.22.38735.
NB! Husk å merke innbetalingen med ditt navn når du betaler via skranke i bank!!!

E-post til hytteforeningen

 
 
 

Oppdatert 24.11.2019
© Kjell Lund Olsen

Sider med info om festeavgift og innløsning.

Sulis-avisa
Tomtefesterforbundet
Justisdepartementet

Foreningen har nå
308
medlemmer

 

 

Rabattavtale

Ved kjøp hos Byggmakker skal medlemskort, som bekreftelse på medlemskap i Sulitjelma hytteforening, fremvises.