PHP Meny

SulisavisaNyhetsarkiv;
        - 2014
        - 2013
        - 2012
        - 2011
        - 2010
        - 2009
        - 2008
        - 2007
        - 2006
        - 2005
        - 2004
        - 2003
        - 2002
        - 2001


Søk i Sulisavisa;

 


powered by FreeFind


Ansvarlig;
Kjell Lund Olsen

 
Sulisavisa
 


14.3.2015
Stor deltakelse i kobberløpet
Kobberløpet 2015  

Foto; Kjell L. Olsen

335 personer stilte til start og 332 gjennomførte
årets kobberløp.

Hele 332 personer fullførte Kobberløpet 2015. Dette er nær en dobling fra i fjor, vi må helt tilbake til 1987 for å finne større deltakelse. Det milde været førte til en del smurningsproblemer, men tross dette fikk løperne fine forhold på turen. Vinnere av herre- og dameklassen ble henholdsvis Vidar Valvik fra Sørfold og Ingrid Mathisen fra Fauske.
En utvidet komite har siden i fjor vår jobbet med å forbedre rennet og resultatet så langt har gitt et kobberløp med store forandringer. Den største endringen er flytting av start og innkomst til Fjellandsbyen i Daja. Dette førte til at deler av løypa måtte legges i ny trasé. Omleggingen gir bedre forhold for både løpere og publikum. I tillegg er distansen for trimmklassen redusert fra 32 til 20 km.
Nytt av året er også at Kobberløpet har inngått avtaler med flere samarbeidspartnere. Rennet har blitt mer synlig i media og det er laget egne internett- og facebooksider. Videre er det innført påmelding gjennom internett, noe som er svært arbeidsbesparende. Systemet for tidtaking og rapportering er forbedret og gir blant annet speakertjenesten bedre arbeidsforhold.
- Dette var moro, et kjempebra arrangement. Vi kommer tilbake til neste år, var omkvedet både fra løpere og fra publikum.

Se;
- bilder fra kobberløpet
- starten av kobberløpet
- resultatliste kobberløpet 2015

K.L.O

13.3.2015
Eiendomsskatt til irritasjon
Fauske kommune har vedtatt eiendomsskatt for alle eiendommer fra i år. Nå er beregningsgrunnlaget samt innbetalingsgiro sendt ut til innbyggerne og dette har vakt et stort engasjement. Grunnlagene inneholder svært mange feil, men det er først og fremst den høye verdien for eiendommene det reageres sterkest på. I følge loven skal markedsprisen ligge til grunn og det er en kjent sak at markedsprisen er svært lav i Sulitjelma. Men kommunen har taksert mange av eiendommene til en verdi mellom 1,5 og 3 mil. kr til tross for at det kun ved et par tilfeller er solgt for over 1 mil. kr.
Eiendommene består av en tomt samt alle bygningene som står på tomten. Mens Statskog selger tomtene for kr 40,- per kvadratmeter er kommunens verditakst kr 140,-. Videre er bygningenes areal målt opp og gitt en flat takst på kr 7 000 per kvadratmeter. Kun ved noen få tilfeller er taksten redusert etter en vurdering av tilstand. Dette ligger langt fra virkelighetens markedspris. I tillegg slår takstens ensidige vektlegging av areal, svært skjeft ut. De husene som selges til høyest verdi er stort sett eneboliger bygget rundt 1970 med en relativt høy standard og relativt lite areal. I motsetning til dette kommer store, eldre firemannsboliger med til dels svært lav standard. Markedet betaler minst for disse husene og flere kan være vanskelig å få solgt, men på grunn av areal ilegges de en svært høy eiendomsskatt.
Sulitjelma Nærmiljøutvalg har tatt opp saken med Fauske kommune og har levert en skriftlig klage. Svært mange huseiere har også klaget på takseringene. Det er i den forbindelse laget et skjema for klage på taksten. Dette kan lastes ned her;

Klageskjema (PDF)
Klageskjema (WORD)

K.L.O


Saulo
Tor Martin Stevenson Christoffersen

Født 30/7 1935, død 7/3 20159.3.2015
Stor interesse for kommunedelplan
Folkemøte  

Foto; Kjell L. Olsen

Over 60 personer deltok på møte om kommunedelplan.

Over seksti peroner møtte fram da Fauske kommune skulle informere om arbeidet med ny kommunedelplan for Sulitjelma. Kommunedelplanen legger føringer for bruken av området i de neste 12 år framover, men dette møtet var først og fremst en orientering til inbyggerne i Sulitjelma om arbeidet med planen. På onsdag (11. mars) skal det være et nytt folkemøte og her vil forslag, innspill og ideer bli tatt opp i det videre arbeidet.
I et samfunn der det er liten utvikling og aktivitet, vil det heller ikke være mange kotroversielle tema knyttet til en ny kommunedelplan. Dersom man i dag ser framover vil noen av de største endringene være i forhold til en mulig ny gruvedrift. En bolk av møtet var derfor satt av til Nye Sulitjelma Gruver, som informerte om arbeidet med reguleringsplanen i forbindelse med en eventuell ny gruvedrift. Konsekvensene for Sulis-samfunnet vil stort sett være kjente i forhold til tidligere gruvedrift. De viktigste vil være deponering av steimasser, avgang fra flotasjon samt forurensing. Tidligere har selskapet skissert et stort deponi for steinmasser i Fagerli, ovenfor Gruvemuseet. Dette har de nå gått bort fra og vil i stedet se på andre løsninger. Når det gjelder avgang fra flotasjonen ble det antydet en demning av steimasser der man deponerte flotasjonsavgangen innenfor. I tillegg ble det antydet en økt forurensning til vassdraget ved en eventuell gruvedrift. Per Gunnar Skotåm oppfordret selskapet til å ta kontakt med Boliden, som i dag har rensing ved alle sine gruver. - Dette er ikke rakettforskning, slike renseanlegg er hyllevare, sa Skotåm.

K.L.O

28.2.2015
Utbrudd av fuglekopper
Fuglekopper  

Foto; Kjell L. Olsen

En kjøttmeis smittet med fuglekopper.

Om du ser etter vil du kunne oppdage at mange kjøttmeis nå har store byller ved nebbrota og over øynene. Utvekstene er ikke vanskelig å få øye på, de er store, mangler fjær og er kjøttfargede. Dette er en virussykdom som kalles fuglekopper (avian pox) og smitter lett ved kontakt mellom smittet og frisk fugl. Veterinærinstitutett anbefaler at man stanser foring av villfugl en tid slik at man unngår nærkontakt mellom fugler. Veterinærinstitutett skriver på sine nettsider at sykdommen ofte har en alvorlig utvikling på kjøttmeis, særlig om vinteren. Fuglene svekkes og store, fjærløse svulster gir nedkjøling, slik at fuglen må bruke mer energi på å holde varmen.

Se side om fuglekopper.

K.L.O

28.2.2015
Folkemøte om kommunedelplan for Sulitjelma
I forbindelse med rullering av kommunedelplan for Sulitjelma avholdes det folkemøte på samfunnshuset onsdag 4. mars kl 19.00. Den forrige kommunedelplanen for Sulitjelma ble vedtatt av i 2011 og etter fem år skal den nå gjennomgås og revideres før den vedtas som bindende for de de neste 12 år.
Kommunedelplanen skal angi hovedtrekkene i arealdisponeringen og rammer og betingelser for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som kan settes i verk, samt hvilke viktige hensyn som må ivaretas ved disponeringen av arealene. Plankartet skal i nødvendig utstrekning vise hovedformål og hensynssoner for bruk og vern av arealer.

Se plankart for Sulitjelma vest, Sulitjelma øst og Daja-Jakobsbakken for perioden 2011-2016 her.

K.L.O

22.2.2015
Sjelden gjest i Sulis
Gråspett  

Foto; Anne Berit S. Olsen

En gråspett er på besøk på Sandens.

Anne Berit Olsen på Inner-Sandnes har en tid hatt en gråspett i matfatet. Den store, grønne hakkespetten har besøkt henne jevnlig siden romjula for å hakke på kokosnøtta hun har hengt opp i et tre utenfor huset. Vanligvis spiser gråspetten insekter, spesielt maur, man den kan også spise frukt og bær. Gråspetten er sjelden i våre trakter, vanligvis holder den til fra Trondheim og sørver.

K.L.O


Saulo
Bernt Gøran Lund

Født 16/9 1950, død 1/2 2015.26.1.2015
Neppe barnehage i bassenget
Tross stor lokal motstand, vedtok kommunestyret i fjor sommer å legge ned bassenget i Sulitjelma. Dernest fikk administrasjonen i oppgave å utrede kostnadene ved å anlegge barnehage i bassenglokalene. På møte i driftsutvalget i forrige uke etterlyste Bernt Gøran Lund status for dette arbeidet. Kommunalsjefen viste i sitt svar til at den økonomiske rammen til ny barnehage er redusert i budsjettet og at det ikke kan ikke utarbeides barnehage i bassengdelen med dagens kostnadsramme. En rapport angående vindsimulering og snøforhold viser at det heller ikke er tilrådelig å bruke bassenget som barnehage. Administrasjonen ser nå på kostnadene ved en modulbarnehage, men budsjettrammen tillater ikke opparbeidelse av uteareal. Det er også sett på arealet i legekontordelen av Sagatun, men her er det en utfordring med utearealene, avsluttet kommunalsjefen.

K.L.O

26.1.2015
Varsler nytt interessant malmfunn
Det australske leteselskapet Drake Resources har sendt ut en ny børsmelding, etter videre analyser av sommerens geofysiske undersøkelse i Sulitjelmaområdet. I meldingen pekes på en svært interessant indikasjon i nærheten av den gamle Sagmo gruvefelt. Det nye funnet ligger rundt 300 meter over Avilon stoll, ca. 2.600 meter innover fra stollåpningen. Dette er et utmerket utgangspunkt for eventuelt tilgang og transport dersom en produksjon skulle bli aktuell. Sulitjelmaområdet har mange gamle tilgangspunkter under jord, som Avilon stoll. Disse kan vise seg svært nyttige i potensielle fremtidige operasjoner, skriver direktør Jason Stirbinskis i børsmeldingen.
Neste trinn i feltprogrammet er ennå ikke avgjort. Det kan innebære direkte boring av prioriterte mål, eller først å gjennomføre elektromagnetiske målinger på bakken for derved bedre å definere borepunkter. Selskapet undersøker for tiden logistikk, optimal timing og kostnader for begge alternativene.

K.L.O

24.12.2014
Sulisavisa ønsker alle lesere en riktig god jul

Emil Knuedsens vei
Julaften kl 13.30; På Reinhagen i Sulis bor selveste fjøsnissen.

Foto Kjell L. OlsenSaulo
Sigvald Torgny Jansson

Født 19/7 1942 død 17/12 201416.12.2014
Enige om Sagatun
Posisjonen i Fauske kommune har nå blitt enige om et forslag til budsjett for 2015. Her går Arbeiderpartiet bort fra tidligere vedtak om at Sagatun skal istandsettes og åpnes på samme nivå som før. I budsjettforslaget omdefineres Sagatun til omsorgsboliger og antall plasser reduseres fra 11 til 6. I følge Avisa Nordland legges det opp til heldøgns omsorg, men kun bemannet med 4,7 årsverk. Dette innebærer bare en person på jobb til en hver tid. I tillegg blir Sagatun utgangspunkt for de ansatte i den hjemmebaserte omsorgen i Sulitjelma. Innsparingen foreslås brukt til kulturhus og fotballhall. Budsjettforslaget skal behandles i kommunestyret på torsdag.

K.L.O


Saulo
Henning Paul Godtfredsen

Født 7/2 1933 død 14/12 20142.12.2014
Sulitjelmakalenderen i salg
Sulitjelmakalenderen 2015  
 

Historielaget har i år hatt uvanlig mange forespørsler fra folk som har etterlyst Suliskalenderen. Det er derfor gledelig å kunne si at kalenderen nå er i salg. I Sulitjelma selges den på begge kafeene, på Fauske hos Klette ur og optikk. Prisen er som tidligere år kr 100,-. Kalenderen kan også bestilles per epost, porto vil da komme i tillegg.
Dette er 21. gang den gis ut. Vi kan derfor med rette si det er en tradisjon som også i år vil ligge under mange juletrær.

Bestill kalenderen her.

K.L.O


Saulo
Julie Johansen

Født 4/3 1921 død 22/11 201416.11.2014
Solnedgang
Solnedgang  

Foto; Kjell L. Olsen

Årets siste solstråler.

I dag skinte solen på Sandnes. Den var oppe bare noen få minutter for å ta farvell, før den forsvant igjen. Selv oppe på Sandneshaugen vil den forsvinne for godt i løpet av et par dager. Men den 27. januar, etter 68 dagers fravær, dukker den opp igjen. Det ser vi allerede fram til.

K.L.O

11.11.2014
Fant 50 liter sprit
En mann i Sulitjelma har hatt politiet på besøk. Her fant de 50 liter egenprodusert sprit samt 90 liter sats. Sprit og sats ble beslaglagt og mannen er belønnet med kr 6.000 i bot.

K.L.O


Saulo
Vigdis Helene Haldorsen

Født 30/11 1946 død 8/11 201410.11.2014
Interessante funn ved Otervatnet
Otertoppen  

Foto; Drake Resources

Lomivatnet med Otertoppen i bakgrunnen. Det er i midt i
denne fjellsiden det er gjort de mest interessante funn.

Drake Resources har nå analysert innsamlede steinprøver fra området ved Otervatnet. Dette området er tidligere lite undersøkt. Prøvene viser et høyt innhold av kobber, sink og sølv og sammenholdt med de geofysiske målingene fra august karakteriseres funnet som svært oppmuntrende. Indikasjonen strekker seg over et område på 4,5 km langs nordsiden av Lomi og går ca 200 meter inn i fjellet. Dataene vil bli videre bearbeidet og tolket og dersom egnede steder for diamantboring blir funnet, vil det bli utarbeidet et forslag om å starte diamantboring i dette området allerede i mars/april til neste år.

Se TV2s innslag fra Sulis.

K.L.O


Saulo
Dagny Marie Kvæl

Født 25/7 1929 død 24/10 201422.10.2014
Spennende malmfunn
Malmleting  

Foto; Kjell L. Olsen

Geofysisk malmleting i Sulitjelma med helikopter.

I august drev det australske firmaet Drake Resources geofysisk malmleting i Sulitjelma. Ved hjelp av helikopter ble ca 70 kvadratkilometer av Sulitjelmaområdet undersøkt. Nå foreligger de første, foreløpige resultatene. - Det er funnet indikasjoner på sju områder med malm sier Per Gunnar Skotåm til Sulisavisa. Skotåm, som har gode kontakter i det australske selskapet, sier at fem av disse ligger innenfor et område på 10 km i det såkalte sydgruvefeltet, to ligger i den østlige delen av nordgruvefeltet. Spesielt interessant er et område ved Otervatnet, som tidligere ikke har blitt undersøkt. Drake Resources skal nå sammenholde de geofysiske dataene med geologiske vurderinger og historiske data for å finne områder som skal følges opp videre. I nærmeste framtid vil direktøren for Drake Resources, Jason Stirbinskis, komme til Fauske. Dette er et positivt tegn, avslutter Skotåm.

K.L.O


Saulo
Erling Victor Ingebrigtsen

Født 20/12 1920 død 13/10 2014
Saulo
Inger Anne Rundberg
(født Hansen)

Født 7/6 1953 død 12/10 2014
Saulo
Hjalmar Johan Øhlund

Født 4/8 1926 død 11/10 20141.9.2014
Skal dele ut penger
Styret i Sulitjelma grubers velferdsfond har nå fått disponert fondets midler slik at det igjen kan tildeles støtte to ganger årlig. Lag og foreninger i Sulitjelma oppfordres til å søke om støtte til kultur- og velferdstiltak for Sulitjelmas befolkning. Søknadsfrist for høstens tildeling er satt til 1. oktober. Søknader sendes til;

Sulitjelma Grubers Velferdsfond
v/ Haakon Borge
Gryttingveien 15b
8209 Fauske


K.L.O

30.8.2014
Malmleting via helikopter
Malmleting  

Foto; Kjell L. Olsen

Helikopteret tar av fra industriområdet på Sandnes,
med leteutstyret hengende under.

Etter mange års stillhet høres atter den velkjente lyden av helikopter over Sulitjelma. Det er et italiensk firma som kartlegger malmforekomstene i Sulisområdet på vegne av det australske selskapet Drake Resources. Helikopteret flyr hver dag fra morgen til kveld.
Det er flere tiår siden det har vært drevet malmleting i Sulis og for de som husker 1970-tallet er malmleting og helikopter nært forbundet. Det har også tidligere vært drevet geofysisk malmleting i Sulis, men siden da har teknologien blitt betydelig forbedret. Tidligere kunne man bare "se" noen meter ned i fjellet. Nå er det mulig å "se" adskillig dypere og eventuelt oppdage forekomster som hittil har vært "usynlige".
Drake Resources har ønsket å drive geofysisk malmleting i Sulitjelma for flere år siden, men en konflik med reindriftsnæringen har hindret dette. Konflikten endte i Salten Tingrett, som i et rettslig hastevedtak i månedsskiftet juli/august ga medhold i at Drake Resources kunne starte helikopterflyging i ommrådet.

Se Avisa Nordlands artikkel fra rettssaken.

K.L.O

30.8.2014
Nytt båtutsett i Kjelvatnet
8. september starter arbeidet med nytt båtutsett i Naustbukta ved Kjelvatnet. Utsettet med betongrampe skal anlegges ytterst på odden, på vestsiden av Naustbukta. I tillegg skal strandlinjen utover til utsettet ordnes slik at det kan dras opp båter. Mandag 1. september begynner nedtapping av Kjelvatnet. Fram til 8. september skal vannet tappes gradvis ned til 2,5 meter under høyeste vannstand, og holdes slik fram til 26. september da Kjelvatnet heves til normal vannstand igjen. Prosjektet er et samarbeid mellom Sulitjelma Hytteforening, SKS, Statskog og Fauske kommune.

Se kart der de planlagte arbeidene er inntegnet.

K.L.O

22.8.2014
Ny leteboring i Diamanten
 

Foto; Kjell L. Olsen

Spor etter leteaktiviteten i Diamanten 1913-14.

Denne uka ble det startet leteboring i Diamanten i Sulitjelma. Det er firmaet Nye Sulitjelma Gruver AS som i løpet av et par uker skal bore i en tidligere kjent kobberforekomst. Selve boringen utføres av et innleid firma Diamantboring Nord AS. De første diamantboringene i dette området ble gjort i 1913-14. Det ble allerede den gang gjort funn her, ca 1900 meter sør for Beritelven. Selve navnet Diamanten skal etter sigende komme av at en borekrone med diamanter satte seg fast under boringen og ble værende inne i fjellet. I følge Avisa Nordland ble det også i 1972 gjort funn her, men at funnet senere ble "glemt". Sulitjelma Gruber hadde ikke for vane å "glemme" funn. At det ikke ble startet utvinning skyltes andre forhold.

K.L.O

Saulo
Kurt-Helge Johansen

Født 5/4 1976 død 18/8 2014Saulo
Margot "Vesla" Haldorsen

Født 27/9 1931 død 5/8 201417.7.2014
Turorientering i Sulis
 

Ilustrasjonsfoto

 

Il Malm ønsker å starte med turorientering i Sulitjelma. For en tid siden ble det produsert et helt nytt orienteringskart for området Daja-Stordalen og nå i sommer har det blitt satt ut 15 orienteringsposter her. Orienteringskart og klippekort fås gratis i kiosken ved Sulitjelma Turistsenter i Daja. Kartet har inntegnet alle de 15 postene og i tillegg er hver enkelt post beskrevet på klippekortet. I terrenget er postene merket med et rødt og hvitt plastskilt. Så blir det din oppgave å finne disse. Når en post er funnet kvitterer du i klippekortet med tangen som er hengt opp sammen med postflagget. Du kan "sanke" poster når du selv ønsker, en eller flere for hver tur. Når du har kvittering for alle 15 postene kan du sende inn klippekortet så blir du med på trekkingen av en premie når sesongen avsluttes.
Turorientering er en flott friluftsaktivitet som passer for hele familien. I tillegg til trim og frisk luft får du erfaring i å lese kart. Det er et enkelt terreng for orientering og det er derfor ikke nødvendig å bruke kompass. Daja-Stordalen et område mange ikke kjenner så godt og turorientering vil være spennende turer på nye stier. Nå som kleggplagen er på hell oppfordrer IL Malm alle til å skaffe seg orienteringskartet og forsøke turorientering. Postene vil henge ute utover sommeren og høsten.

K.L.O

16.7.2014
Oppgradering av Såkiveien
Arbeidet med å oppgradere Såkiveien på strekningen Skihytta-Risvatnet starter opp i disse dager. I den forbindelse varsles det om at veien stenges for biltrafikk på dagtid mellom kl 7.00 - 17.00 i ukedagene. På kveldstid og i helgene er veien åpen for ferdsel. Stengingen vil vare fram til september.

K.L.O

13.7.2014
Rekordsommer
Fløyelsringvinge  

Foto; Kjell L. Olsen

Uvanlig mange fløyelsringvinger i år.

Forrige helg startet sommeren for alvor og de som har ønsket skikkelige sommertemperaturer ble til slutt bønnhørt. For mange ble det kanskje litt i overkant - på onsdag viste graderstokken hele 34,5 grader i skyggen. Man må antakelig flere tiår tilbake for å finne høyere makstemperatur. Det går rykter om en sommer tidlig på 1960-tallet med temperatur helt oppe på 36 grader, men det er altså femti år siden.
Samtidig med sommervarmen dukket kleggen opp både i Sulis og på fjellet, og da i et antall som ingen tidligere har opplevd. Det er nærmest umulig med normale utendørsaktiviteter og mange har funnet det så utrivelig at de har rømt fra hytta. Da er det bedre med alle sommerfuglene. Denne uke har store mengder av arten fløyelsringvinge dukket opp. Dette er en vakker, mørkebrun sommerfugl med oransje tegninger på vingene.
Hva som er årsaken til den store mengden insekter får de lærde strides om. Men ett er i alle fall sikkert; insektene lever stort sett som larver den første sesongen. Så forpupper de seg og overlever vinteren i puppestadiet før de krype ut neste vår/sommer som voksne individer. Om vinteren overlever de fleste som egg eller i puppestadiet. Minimumstemperaturen om vinteren har en viss betydning for overlevelsen og det samme har graden av tele i jorden for mange arter. Sist vinter var det knapt barfrost og dermed ikke tele i jorden og minimumstemperaturen nådde ikke ned i 20 minusgrader i løpet av vinteren. Under slike forhold overlever flere insekter enn om høsten og vinteren har vært strengere. Noen insekter til glede, andre til plage.

Se mer om sommerfugler på sidene til artsdatabanken.

K.L.O

3.7.2014
Renoveringen startet
Sagatun  

Foto; Kjell L. Olsen

Arbeidet med å sette Sagatun i stand har nå startet.

Mandag i denne uka startet omsider arbeidet med å sette Sagatun i stand. Det er fauskefirmaet AS Stillas og Betongservice som har fått jobben. Kommunen håper arbeidet skal være ferdig slik at beboerne kan flytte inn til jul. Da har det gått over to år siden de ble evakuert og i mellomtiden har de bodd på institusjon på Fauske. Gleden er nå stor hos de som snart får flytte hjem igjen.
Sagatunsaken startet sommeren for to år siden ved at legekontoret ble evakuert. Denne delen av Sagatun skal ikke renoveres da det ikke er funnet skader her. Ingen har forklart hvorfor legekontoret ble lagt ned og det gjenstår derfor å se om legen er på plass til gjenåpningen av Sagatun.

K.L.O

 

Trekkfuglene

Når ankommer de Sulitjelma?


IL MALM

Kobberløpet
Kobberløpet

Resultatliste 2015


IL MALM

Kobberløpet

Årsmøte

Onsdag 25. mars
kl 19.00 på skolen.

Saker som ønskes tatt opp må være styret i hende innen 16. mars.


Sulitjelma
hytteforening

Årsmøte

Skjærtorsdag 2. april
kl 17.00
på skihytta.

Sulitjelma hytteforening
Sommerfugler i Sulitjelma
Fotoalbum fra Sulitjelma
flowbee


Sulitjelma hytteforening


Ny bok i salg

Bestilles hos;
Sulitjelma HistorielagRettelser til
Suliskalenderen
Vardetoppen

 


Oppdatert 23.03.2015
© Kjell Lund Olsen

Valid HTML 4.01 Transitional